Biuletyn  Informacji  Publicznej

Regulamin naboru do służby cywilnej
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Elblągu

 

§ 1

Regulamin naboru do służby cywilnej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady organizacji i przeprowadzania naborów w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Elblągu

§ 2

Celem wprowadzenia Regulaminu jest ustalenie jasnych zasad przeprowadzania naboru do korpusu służby cywilnej zgodny z przepisami ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.).

§ 3

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  1. Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu;
  2. Powiatowym Lekarzu - należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu;
  3. Kierowniku - należy przez to rozumieć kierownika komórki organizacyjnej;
  4. Zespołach - należy przez to rozumieć komórki organizacyjne Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Elblągu
  5. Komisji - należy przez to rozumieć komisję powołaną do przeprowadzenia naboru na stanowiska niebędące wyższymi w służbie cywilnej;
  6. Sekretarzu Komisji - należy przez to rozumieć pracownika Zespołu ds. Administracyjnych, który wchodzi w skład Komisji powołanej do przeprowadzenia naboru zajmującego się obsługą administracyjną Komisji;
  7. Pracownikach - należy przez to rozumieć członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Elblągu;
  8. Bezpośredni przełożony – Kierownik lub Powiatowy Lekarz Weterynarii

§ 4

Regulamin nie dotyczy stanowisk obsadzanych w drodze awansu wewnętrznego w Inspektoracie, jak również wyższych stanowisk w służbie cywilnej.

§ 5

Powiatowy Lekarz podejmuje decyzję o wszczęciu naboru do korpusu służby cywilnej w Inspektoracie poprzez akceptację złożonego przez Kierownika wniosku o wszczęcie naboru.

§ 6

  1. Projekt ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy, sporządzony w oparciu o opis stanowiska pracy zatwierdzonego, zgodnie z zasadami wartościowania stanowisk w Inspektoracie przez Powiatowego Lekarza, przygotowywany jest przez zainteresowaną komórkę oraz załączany do wniosku o wszczęcie naboru, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
  2. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:

a) nazwę i adres Inspektoratu;

b) określenie stanowiska pracy;

c) wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są niezbędne, które dodatkowe;

d) zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy;

e) wskazanie wymaganych dokumentów;

f) termin i miejsce składania dokumentów