Biuletyn Informacji Publicznej

§ 13

 1. Kwalifikację do testu umiejętności praktycznych otrzymują kandydaci, którzy:
  1. w przypadku testu uzyskali wynik co najmniej 50% prawidłowych odpowiedzi, maksimum 10 osób z najlepszym wynikiem;
  2. w przypadku rozmów kwalifikacyjnych uzyskali co najmniej 60% możliwych do uzyskania punktów (limit punktowy zależy od liczby pytań zadanych przez Komisję, za każde pytanie Komisja może przyznać od 0 do 5 punktów), maksimum 5 osób z najlepszym wynikiem.
 2. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja zadaje wszystkim kandydatom ten sam zestaw pytań w oparciu o formularz pytań.
 3. W razie zaistnienie konieczności uzupełnienia odpowiedzi udzielonej przez kandydata komisja może zadać pytania dodatkowe , które odnotowuje się w formularzu pytań.
 4. Poprawność odpowiedzi na pytania odnotowuje się w formularzu pytań, wpisując punkty od 0 do 5, przy czym przyjmuje się ,że 0 to najniższa ocena , a 5 najwyższa.
 5. Formularz (załącznik nr 3) ,o którym mowa w ust 1 pkt 6 załącza się do protokółu.
 6. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyska wymaganego progu 50% poprawnych odpowiedzi w teście wiedzy, 60% możliwych do uzyskania punktów w rozmowie kwalifikacyjnej, nabór uznaje się za nierozstrzygnięty.

§ 14

 1. Test wiedzy, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 1 składa się z co najmniej 20 pytań jednokrotnego wyboru, z których 25% stanowią pytania ogólne dotyczące służby cywilnej oraz administracji publicznej, natomiast 75% stanowią pytania merytoryczne wynikające z zadań realizowanych na stanowisku.
 2. Pytania do części ogólnej testu wiedzy przygotowuje Zespół ds. Administracyjnych dz. Kadr , a pytania merytoryczne Kierownik komórki organizacyjnej , do której prowadzony jest nabór.
 3. Testy umiejętności praktycznych obejmują zagadnienia mające szczególne znaczenia w pracy na danym stanowisku.
 4. Zagadnienia, o których mowa w § 14 ust. 3 przygotowywane są przez pracowników, którzy praktycznie są w stanie sprawdzić posiadanie tychże umiejętności przez kandydatów (np. informatycy, pracownicy znający języki obce).

§ 15

Z czynności przeprowadzonych w procesie naboru komisja sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji.

W protokóle odzwierciedla się wszystkie czynności i zalecenia mające wpływ na przebieg naboru oraz jego wynik w tym treść pytań lub zadań oraz kryteriów i ocen dokonanych w trakcie naboru.

§ 16

Po zakończeniu procesu selekcji Komisja przedkłada Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii 1 kandydata na wolne stanowisko, który uzyskał największą liczbę punktów.

§ 17

Ostateczną decyzję dotyczącą nawiązania stosunku pracy z najlepszym kandydatem lub też ponownego przeprowadzenia naboru podejmuje Powiatowy Lekarz Weterynarii lub osoba przez niego upoważniona.