Biuletyn  Informacji  Publicznej

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu działa na podstawie:

1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1557 z późn. zm.),
2. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2004 r. w sprawie terytorialnego zakresu działania oraz siedzib powiatowych i granicznych lekarzy weterynarii (Dz.U. z 2018 r. poz. 2271),
3. zarządzenia nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. Urz. MRiRW Nr 3 poz. 3, z 2014r. poz. 26 oraz z 2020 r. poz.18),
4. statutu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Elblągu nadanego Zarządzeniem Nr 152/2010 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 21 grudnia 2010 roku,
5. niniejszego regulaminu uzgodnionego, z Warmińsko – Mazurskim Wojewódzkim Lekarzem Weterynarii w Olsztynie.

§ 2

1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej "Regulaminem" określa szczegółową organizację oraz szczegółowy zakres zadań Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Elblągu.

2. Ilekroć w "Regulaminie" jest mowa o:

1) powiecie - należy przez to rozumieć powiat elbląski oraz gminę na prawach powiatu Miasto Elbląg,
2) Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu,
3) Wojewódzkim Lekarzu Weterynarii - należy przez to rozumieć Warmińsko – Mazurskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Olsztynie,
4) Powiatowym Lekarzu - należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu,
5) Zastępcy Powiatowego Lekarza - należy przez to rozumieć Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu,
6) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć zespół lub samodzielne stanowisko pracy.

§ 3

1. Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz.

2. Inspektorat zapewnia obsługę realizacji zadań Powiatowego Lekarza:

1) wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku o Inspekcji Weterynaryjnej,
2) jako dysponenta środków publicznych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych,
3) wynikających z odrębnych ustaw.

3. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową .

4. Terenem działania Inspektoratu jest obszar powiatu elbląskiego oraz gmina na prawach powiatu Miasto Elbląg.

5. Siedzibą Inspektoratu jest miasto Elbląg.

ROZDZIAŁ II

ORGANIZACJA INSPEKTORATU

§ 4

1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy, kierują kierownicy zespołów.

2. W zespołach do spraw zdrowia i ochrony zwierząt, bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji koordynatorem jest starszy inspektor weterynaryjny lub w razie jego braku – inspektor weterynaryjny. W zespole do spraw finansowo – księgowych kierownikiem zespołu jest główny księgowy. Zespół do spraw administracyjnych podlega bezpośrednio Powiatowemu Lekarzowi.

3. W skład Inspektoratu wchodzą:

1) Zespoły do spraw:

a) zdrowia i ochrony zwierząt,
b) bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji,
c) finansowo – księgowych,
d) administracyjnych.

2) Samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.

4. Powiatowemu Lekarzowi podlegają:

1) zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt,
2) zespół do spraw finansowo-księgowych,
3) zespól do spraw administracyjnych,
4) samodzielne stanowisko do spraw obsługi prawnej.

5. Zastępcy Powiatowego Lekarza podlega zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji.

6. Schemat organizacyjny Inspektoratu przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.