Biuletyn  Informacji  Publicznej

pdficon Podróże ze zwierzętami towarzyszącymi - formularz button pobierz
pdficon Powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia uboju cieląt do szóstego miesiąca życia, owiec lub kóz w celu produkcji mięsa przeznacz onego na użytek własny. button pobierz
pdficon Zgłoszenie podmiotu działającego na rynku pasz. button pobierz
pdficon Wniosek o przeprowadzenie kontroli. button pobierz
pdficon Zgłoszenie rejestracyjne gospodarstwa pasiecznego – pasieki. button pobierz
pdficon Wniosek - działalność rejestrowana. button pobierz
pdficon Wniosek - działalność zatwierdzana. button pobierz
pdficon Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących rolniczy handel detaliczny produktami pochodzenia zwierzęcego i żywnością złożoną. button pobierz
pdficon Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania posiadanego stada wolnego od brucelozy owiec i kóz. button pobierz
pdficon Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania posiadanego stada wolnego od wirusa choroby Aujeszky’ego. button pobierz
pdficon Wniosek o wydanie decyzji w sprawie uznania posiadanego stada wolnego od gruźlicy, enzootycznej białaczki, brucelozy bydła. button pobierz
pdficon Wniosek o wystawienie wewnątrzunijnego świadectwa zdrowia. button pobierz
pdficon Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie świń z obszaru objętego ograniczeniami (ASF). button pobierz
pdficon Oświadczenie przedsiębiorcy sektora spożywczego, który utrzymywał zwierzę poddane ubojowi z konieczności poza rzeźnią. button pobierz
pdficon Wzór świadectwa zdrowia zwierząt w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią zawartego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2020/22351 button pobierz
pdficon Wniosek traces, zwierzęta towarzyszące. button pobierz
pdficon Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. button pobierz
pdficon Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. button pobierz
pdficon Klauzula zgody i klauzula informacyjna przy rekrutacji do pracy. button pobierz
pdficon Wniosek o wpis do rejestru podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią. button pobierz
pdficon Wniosek o wpis do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu zakładu sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego, pozyskiwanych we własnym gospodarstwie, oraz nadanie numeru weterynaryjnego. button pobierz
pdficon Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań sanitarno-weterynaryjnych dla pozyskiwania mleka. button pobierz
pdficon Wniosek o wydanie zaświadczenia dla pszczelarzy celem przedłożenia w AR i MR. button pobierz