Biuletyn Informacji Publicznej

 

Powiatowy  Lekarz  Weterynarii  w  Elblągu  informuje

 

      Obecnie  obowiązujące  przepisy  w  zakresie  produkcji  mięsa  przeznaczonego  na  użytek  własny  zawarte  są  w  rozporządzeniu  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  21  października  2010r.  w  sprawie  wymagań  weterynaryjnych  przy  produkcji  mięsa  przeznaczonego  na  użytek  własny  (Dz.U.  z  2015r.  392).

      Zgodnie  z  tymi  przepisami  przy  uboju  zwierząt  na  terenie  gospodarstwa  powinny  być  spełnione  wymagania  określone  m.in.  w  przepisach  o  ochronie  zwierząt  i  w  przepisach  o  identyfikacji  i  rejestracji  zwierząt.  Z  powyższego  wynika,  że  ubój  na  terenie  gospodarstwa  może  być  dokonywany  wyłącznie  przez  osobę  uprawnioną  do  jego  przeprowadzenia.  Ponadto  przepisy  w/w  rozporządzenia  nakładają  na  posiadacza  zwierzęcia  lub  osobę  prowadzącą  gospodarstwo,  w  którym  dokonuje  się  uboju,  jeśli  jest  to  inne  gospodarstwo  niż  gospodarstwo  w  którym  utrzymywane  były  zwierzęta, obowiązek  poinformowania  (np.  telefonicznie)  powiatowego  lekarza  weterynarii  co  najmniej  24  godziny  przed  dokonaniem  uboju   o  zamiarze  przeprowadzenia  uboju  (nie  dotyczy  drobiu  i  zajęczaków).  Informacja  taka  powinna  zawierać:

  1. imię  i  nazwisko,  miejsce  zamieszkania  oraz  adres  posiadacza  zwierząt  poddawanych  ubojowi,
  2. imię  i  nazwisko,  miejsce  zamieszkania  oraz  adres  podmiotu  prowadzącego  gospodarstwo  w  którym  dokonuje  się  uboju   zwierząt,  jeśli  jest  to  inne  gospodarstwo  niż  gospodarstwo  w  którym  utrzymywane  były  zwierzęta,
  3. gatunek  i  liczbę  zwierząt  poddawanych  ubojowi,
  4. numer  identyfikacyjny  zwierząt – jeśli  dotyczy,
  5. miejsce  i  termin  uboju,
  6. imię  i  nazwisko  osoby  uprawnionej  do  prowadzenia  uboju,
  7. inne  istotne  dane  (np.  nr  telefonu  informującego),

      Ponadto  informacja  taka  może  zawierać  zgłoszenie  mięsa  do  badania  poubojowego,  które jednak  nie  jest  obowiązkowe. 

      W  przypadku  uboju  cieląt,  owiec  lub  kóz  powiadomienie  musi  być  dokonane  na  piśmie  zgodnie  ze  wzorem  stanowiącym  załącznik  do  w/w  rozporządzenia  i  zawierać  oświadczenie  o  zagospodarowaniu  na  własny  koszt  materiału  szczególnego  ryzyka  w  sposób  zgodny  z  prawodawstwem  weterynaryjnym .

      Mięso  świń  i  nutrii  poddanych  ubojowi  oraz  mięso  odstrzelonych  dzików  podlega  obowiązkowemu  badaniu  na  obecność  włośni  na  koszt  posiadacza  mięsa  lub  osoby  prowadzącej  gospodarstwo,  w  którym  dokonuje  się  uboju,   jeśli  jest  to  inne  gospodarstwo  niż  gospodarstwo  w  którym  utrzymywane  były  zwierzęta.   W  przypadku  gdy  tusza  nie  podlega  badaniu  poubojowemu  próbki  do  badania  na  obecność  włośni  pobiera  i  dostarcza  do  urzędowego  lekarza  weterynarii  posiadacz  mięsa  lub  podmiot  prowadzący  gospodarstwo  w  którym  dokonuje  się  uboju   zwierząt,  jeśli  jest  to  inne  gospodarstwo  niż  gospodarstwo  w  którym  utrzymywane  były  zwierzęta. W  przypadku  gdy  tusza  podlega  badaniu  poubojowemu  próbki  do  badania  na  obecność  włośni  pobiera  urzędowy  lekarz  weterynarii.  Ponadto  należy  podkreślić,  iż  w  przypadku  gdy  próbki  do  badań  na  obecność  włośni  pobrał  i  dostarczył  do  badania  posiadacz  mięsa  lub  podmiot  prowadzący  gospodarstwo  i  w  badaniu  na  obecność  włośni  stwierdzono  ich  obecność  urzędowy  lekarz  jest  zobowiązany  przeprowadzić  badanie  mięsa  tak  poubojowe  jak  też,  powtórnie,  na  obecność  włośni  na  koszt  jego  posiadacza,  przy  czym  próbki  do  badania  mięsa  w  kierunku  włośni  pobiera  urzędowy  lekarz  weterynarii

Załącznik:
Pobierz plik (ulotkaworki.pdf)Powiadamianie i utylizacja[ ]106 kB