Biuletyn  Informacji  Publicznej

Regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy niebędące wyższymi stanowiskami do służby cywilnej
w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Elblągu

 

§ 1

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  1. Urzędzie – należy przez to rozdziale mieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Elblągu;
  2. Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy niebędące wyższymi stanowiskami w służbie cywilnej w Urzędzie;
  3. BIP – należy przez to rozumieć stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu;
  4. BIP KPRM – należy przez to rozumieć stronę podmiotową Biuletynu Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;
  5. PLW – należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu;
  6. Komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną w rozumieniu Statutu Urzędu;
  7. Koordynatorze – należy przez to rozumieć kierownika komórki organizacyjnej bądź osobę kierującą pracami komórki organizacyjnej;
  8. Księgowości – należy przez to rozumieć dział do spraw finansowo – księgowych;
  9. Stanowisku pracy – należy przez to rozumieć stanowisko pracy niebędące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej w Urzędzie;
  10. Naborze – należy przez to rozumieć nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie;
  11. Komisji – należy przez to rozumieć komisję przeprowadzającą nabór;
  12. Ogłoszeniu - należy przez to rozumieć ogłoszenie o naborze;
  13. Wniosku – należy przez to rozumieć wniosek o wszczęcie procedury naboru.

§ 2

Procedura naboru składa się z następujących etapów:

 1. Zgłoszenie potrzeby zatrudnienia;
 2. Sporządzenie i upowszechnienie ogłoszenia;
 3. Selekcja kandydatów;
 4. Upowszechnienie informacji o wyniku naboru.

§ 3

Procedura naboru może zostać wszczęta w sytuacji:

 1. Wystąpienia wakatu na istniejącym stanowisku pracy;
 2. Utworzenia nowego stanowiska pracy w Urzędzie;
 3. Potrzeby zatrudnienia w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej, z wyłączeniem naboru wewnętrznego.